×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

LSG Building Solutions GmbH Wien

Geschäftsführung:

Karl Göth
karl.goeth@lsg-group.eu

Prokuristen:

Bernd Rechberger
bernd.rechberger@lsg-group.eu

Robert Schmidt-Kluge
robert.schmidt-kluge@lsg-group.eu

Maximilian Bock
maximilian.bock@lsg-group.eu

Roland Bamberger
roland.bamberger@lsg-group.eu

Alexander Gaupmann
alexander.gaupmann@lsg-group.eu

Einkauf:

Vera Felbab
vera.felbab@lsg-group.eu

Verwaltung

Sonja Holzer
sonja.holzer@lsg-group.eu

 

 

TGA Technische Gebäudeausrüstungs GmbH

Geschäftsführung:

Alexander Gaupmann
alexander.gaupmann@lsg-group.eu

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023